நாக சதுர்த்தி முன்னிட்டு புற்றுக்கோயிலில் சிறப்பு அபிஷேகம் அலங்காரம் நடைபெறும்.