திருக்கார்த்திகை தீபம் முன்னிட்டு மகா தீபம் சொக்கப்பனை ஏற்றப்படும்.